• http://www.myqhy.com/ts119/2333.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/4768.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/95310501.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/61.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/9382624.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/23.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/7757.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/618854.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/770.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/037344.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/97.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/045608.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2056.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/37637156.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/58.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/86944515.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/024690.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/8864738.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/47906.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1185.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/91983.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/858739.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/67940889.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/911.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/5364358.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/15157201.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/3638789.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/33556584.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/60638166.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/97558473.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/206.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/265419.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/73106030.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2767.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6575419.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/60024082.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/3858179.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/84.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/77118817.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/50651635.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1205.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/292.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/651.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/87.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/12779803.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/95712901.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1889607.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/0656474.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/9366496.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6450845.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/27100462.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/7693085.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/887515.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/5195272.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/041.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/37654949.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/054.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/12038.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/83173680.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/22.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/40637318.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/37.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/665154.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/66134.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/69185.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/71866.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/460999.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6094077.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/578.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/44107.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/98186501.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/53087.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/510005.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/0334.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6771.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/19206764.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/62.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/6601.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/09.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2313119.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/32926367.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/853.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/3347750.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/638.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/8478.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/1444.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/2087.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/84.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/87128.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/975.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/05.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/62.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/383553.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/04533.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/4885.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/203337.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/17.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/01035.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/95452721.html
 • http://www.myqhy.com/ts119/868.html
 • 欢迎来到股票配资官方网站:您的低成本投资生涯,从这里开始!
  • 招商banner1
  • 招商banner3

  您的位置:主页 > 股票文章 > 股票价格 >

  股票价格

  深交所:本周对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控

  发布时间:2018-10-09 18:52

  9月21日,据深交所消息,本周,深交所共对156起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常交易情形,对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控。共对7起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

  深市监管动态

  一、上市公司监管动态(2018年9月14日-9月20日)

  本所对5宗违规行为进行纪律处分。

  一是远大产业控股股份有限公司2017年度业绩预告修正滞后且盈亏性质发生变化。上述行为违反了本所《股票上市规则》的相关规定。本所根据有关规定,对公司及公司董事长兼总裁金波、董事会秘书兼时任财务负责人张勉给予通报批评的处分。

  二是厦门安妮股份有限公司2017年度业绩预告中预计的净利润与实际净利润存在较大差异,未能及时、准确地履行相关信息披露义务。上述行为违反了本所《股票上市规则》的相关规定。本所根据有关规定,对公司及公司董事长兼总经理张杰、财务总监许志强给予通报批评的处分。

  三是浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务总监吕彬未能在股份减持首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。上述行为违反了本所《股票上市规则》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本所根据有关规定,对吕彬给予通报批评的处分。

  四是新疆浩源天然气股份有限公司未及时披露关联方非经营性资金占用事项。上述行为违反了本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本所根据有关规定,对新疆浩源天然气股份有限公司、阿克苏盛威实业投资有限公司、公司实际控制人、董事长周举东,公司董事兼总经理冷新卫,董事、副总经理兼董秘吐尔洪·艾麦尔及财务总监张歌伟给予公开谴责的处分,对公司副总经理韩小锋、索毅,公司独立董事王京伟、赵志勇,公司监事胡中友、沈学锋、薛隼给予通报批评的处分。

  五是福建纳川管材科技股份有限公司对外提供担保未履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本所根据有关规定,对公司及公司董事长兼总经理陈志江、董事会秘书罗靖给予通报批评的处分。

  本所共对8宗违规行为发出监管函,6宗涉及信息披露及规范运作违规,2宗涉及买卖股票及减持违规。

  6宗涉及信息披露及规范运作违规中,一是华闻传媒投资集团股份有限公司因对子公司在2014年至2017年期间涉及收入确认和成本核算不准确、费用核算不准确、适用税率不准确、坏账准备计提不充分导致于2018年进行追溯调整。二是浙江康盛股份有限公司违反会计准则要求提前确认收入和内部控制存在缺陷。三是广州毅昌科技股份有限公司收到政府补助款项未及时披露。四是广东省建筑工程集团有限公司因股权划转成为广东水电二局股份有限公司间接控股股东,间接持有公司股份超过30%,未按规定及时向证监会提交豁免要约收购申请。五是德奥通用航空股份有限公司未在规定期限内对2017年度业绩预告、业绩快报作出修正,且业绩预告、修正前业绩快报公告中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异。公司财务总监宋子超未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。六是邦讯技术股份有限公司实际控制人张庆文和戴芙蓉所持股份被司法冻结未及时通知公司,公司知悉后也未及时履行信息披露义务。

  2宗涉及买卖股票及减持违规中,一是,一是东莞宏远工业区股份有限公司持股5%以上股份的股东广东宏远集团有限公司在持有股份比例累计增加5%时未按规定及时向本所提交书面报告并披露权益变动报告书,在履行报告和信息披露义务前也未停止买入公司股票。二是欧浦智网股份有限公司控股股东佛山中基投资有限公司前期质押股票被强制平仓未预先披露减持计划。

  本所发出半年报问询函38份、重组问询函7份、关注函3份、其他函件33份。

  二、市场交易监管动态(2018年9月17日-9月21日)

  本周,本所共对156起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常交易情形,对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控。共对7起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

  深交所:本周对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控

  以上就是小编为您带来的“深交所:本周对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控”全部内容,更多内容敬请关注股票配资!

  媒体报道

  返回顶部